Vizitarea site-ului www.zippo.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.
www.zippo.ro este administrat de LIZAR LOGISTICS cu sediul social în municipiul București, Șos. Electronicii, nr. 3-5, Sector 2, CUI 37768246. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.zippo.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Cap. 1 - Termeni. Definiții. Părți contractante:
Potrivit legislației în vigoare, definim următorii termeni astfel:

(1) Serviciu al societății informaționale – orice serviciu care se efectuează utilizându-se mijloace electronice și prezintă următoarele caracteristici:

 1. Este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obișnuit de către destinatar;
 2. Nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenți simultan în același loc;
 3. Este efectuat prin transmiterea informației la cererea individuală a destinatarului.

(2) Mijloace electronice – echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit și altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informației;

(3) Furnizor de servicii – orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziție unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societății informaționale;

(4) Furnizor de servicii stabilit într-un stat – un furnizor de servicii având un sediu stabil pe teritoriul unui stat și care desfășoară efectiv o activitate economică utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu este determinată în mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele tehnice și tehnologice necesare furnizării serviciului;

(5) Domeniu – o zonă dintr-un sistem informatic, deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;

(6) Destinatar al serviciului sau destinatar – orice persoană fizică sau juridică ce utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură, un serviciu al societății informaționale, în special în scopul căutării de informații sau al furnizării accesului la acestea;

(7) Consumator – orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale sau profesionale;

(8) Comunicare comercială – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

(9) Instrument de plată cu acces la distanță – instrument de plată electronică prin intermediul căruia titularul său poate să își acceseze fondurile deținute într-un cont la o instituție financiară și să autorizeze efectuarea unei plăți, utilizând un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;

(10) Titular – persoana care deține un instrument de plată electronică pe baza unui contract încheiat cu un emitent, în condițiile prevăzute de lege;

(11) Date de identificare – orice informații care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operațiuni menționate mai sus, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal și altele asemenea.

Cap. 2 – Preț și modalități de plată:

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel stipulat în contract sau în anexa la contract. Plata serviciilor și produselor se efectuează prin instrument de plată online sau ramburs numerar.

Cap. 3 – Obligațiile părților:

(1) Furnizorul de servicii și produse are obligația de a pune la dispoziție destinatarilor și autorităților publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent și gratuit cel puțin la următoarele informații:

 1. Numele sau denumirea furnizorului de servicii și produse;
 2. Domiciliul sau sediul furnizorului de servicii și produse;
 3. Numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii și produse în mod direct și efectiv;
 4. Numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii și produse este înscris în registrul comerțului sau în alt registru public similar;
 5. Codul de înregistrare fiscală;
 6. Datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii și produse este supusă unui regim de autorizare;
 7. Titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii și produse este stabilit, precum și a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii și produse desfășoară o activitate profesională reglementată;
 8. Tarifele aferente serviciilor și produselor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum și a cuantumului acesteia;
 9. Includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora, dacă este cazul;
 10. Orice alte informații pe care furnizorul de servicii și produse este obligat să le pună la dispoziție destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care furnizorul unui serviciu afișează aceste informații într-o formă clară, vizibil și permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv, în condițiile menționate la alin. (1).

(3) Pentru a putea trimite o solicitare prin intermediul formularului de contact de pe www.zippo.ro, destinatarul are obligația să introducă datele de identificare solicitate în cadrul formularului de contact de pe pagina web www.zippo.ro. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Cap. 4 - Comunicările comerciale

(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societății informaționale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:

 1. Să fie clar identificabile ca atare;
 2. Persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
 3. Ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, să fie clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;
 4. Competițiile și jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și clar prezentate;
 5. Orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.
Cap. 5 – Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice

(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor legii 455/2001 privind semnătura electronică.

Cap. 6 – Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al platformei www.zippo.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea LIZAR LOGISTICS sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.zippo.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail comenzi@lizar.ro.

Cap. 7 – Politica de confidențialitate

Confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la LIZAR LOGISTICS. Prin urmare, ne străduim să vă prelucrăm datele personale în conformitate cu principiile definite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care ne contactează și vizitează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplică atât datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.zippo.ro, cât și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:

 1. scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 2. motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
 3. categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
 4. durata prelucrării acestor date;
 5. drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 6. cui putem dezvălui datele personale;
 7. informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și usor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Vă rugăm să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla în ce fel folosește www.zippo.ro cookie-urile și alte tehnologii similare.

Scopurile, temeiurile prelucrării și categoriile de date personale prelucrate

În contextul interacțiunii cu Lizar Logistics, vă putem supune – în calitate de persoană fizică – activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți client sau potențial client al Lizar Logistics

 • Furnizarea serviciilor și produselor

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile și produsele solicitate de la noi, sau pentru a răspunde unei cereri venite din partea dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de date personale relevante pentru cazul dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe executarea contractului sau pe consimțământul dumneavoastră ca temei al prelucrării datelor personale.

 • Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs, în legătură cu solicitările pe care le aveți, precum și cu orice alte aspecte relevante legate de relația comercială. De asemenea, și în acest caz, ne bazăm pe executarea contractului ca temei al prelucrării datelor personale.

 • Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și de obligațiile noastre ca furnizor de servicii și produse în mod special

Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale în contextul furnizării serviciilor și produselor în baza obligațiilor legale provenite din legislația în vigoare. În acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date țin de obligația legală pe care o avem.

 • Trimiterea unor oferte și pachete promoționale, noutăți cu privire la serviciile și produsele Lizar Logistics

De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în forma aleasă de dumneavoastră (electronică via e-mail, SMS, pe suport de hârtie – a se insera după caz) – ofertele noastre și alte informații sau noutăți sezoniere cu privire la serviciile și produsele, promoțiile ș.a. Lizar Logistics, numai dacă v-ați abonat la un astfel de serviciu și, prin urmare, v-ați exprimat în prealabil consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi astfel de informații prin transmiterea unui e-mail la adresa office@zippo.ro. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, date de facturare, date bancare, date înscrise în cartea de identitate sau pașaport, precum și alte date personale ale dvs. pe care ni le-ați putea furniza în mod direct. Ne bazăm, în acest caz, pe consimțământul dvs. explicit cu privire la prelucrarea datelor dvs. medicale. Nu sunteți obligat(a) să ne furnizați aceste informații medicale, însă este posibil ca, în lipsa lor, să ne aflăm în imposibilitatea de a furniza anumite servicii din cele pe care le oferim. În privința prelucrării acestui tip de date și informații, puteți oricând să vă retrageți consimțământul.

2. Dacă sunteți solicitant pentru un o oportunitate de voluntariat sau sunteți candidat pentru una din pozițiile deschise în comitetul de conducere al Lizar Logistics

Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul comitetului de conducere al Lizar Logistics, inclusiv pentru o poziție în cadrul oportunităților de voluntariat disponibile. Ne bazăm prelucrarea datelor personale pe consimțământul dvs. exprimat o dată cu transmiterea CV-ului. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le-ați putea furniza direct către noi.

3. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru

Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor, a personalului nostru și a celorlați vizitatori ai spațiului de birouri al Lizar Logistics. În acest caz, prelucrarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Lizar Logistics, și anume protejarea acestor spații, active și a personalului. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le-ați putea furniza direct.

4. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.zippo.ro pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor în temeiul interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și pentru îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: spre ex. ora și data accesării site-ului Internet, adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Informații pe care le colectăm în mod automat. Cookie-uri

Chiar dacă vizitarea paginii web www.zippo.ro nu are ca rezultat efectuarea unei comenzi, transmiterea unui mesaj sau alte asemenea, este posibil că noi să colectăm automat anumite informații prin intermediul cookie-urilor. Vă rugăm să parcurgeți Politica privind Cookie-urile disponibilă pe site-ul companiei.

Prelucrarea în alte scopuri

Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

Informații despre copii

Lizar Logistics nu colectează date personale ale copiilor.

Dezvăluim datele dumneavoastră personale către terți?

În anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe părți:

 • Autorități competente – în cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizăm datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesară pentru detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun conformarea unei astfel de cerințe.
 • Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod expres dezvăluirea datelor dumneavoastră.
 • În cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră.
 • În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi constatat sau exercitat un drept în instanță.

Vă asigurăm că nu vindem datele dvs. personale către nicio altă entitate, persoană fizică sau juridică.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse la cunostință. Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs personale.

Datele personale ale potențialilor candidați sunt prelucrate pe o perioadă de 1 an de la ultimul contact cu societatea noastră. În cazul în care procesul de colaborare se finalizează cu încheierea unui contract, datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile legale privind arhivarea.

Ștergem datele dvs. personale: imediat, ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror prelucrare/furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația obligatorie aplicabilă.

Este posibil să păstrăm datele dvs personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță. În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, putem păstra în continuare aceste date.

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. personale? Sunt acestea în siguranță?

Dorim să pastrăm în siguranță datele personale ale dumneavoastră, prin implementarea de măsuri tehnice corespunzătoare și a unor măsuri organizatorice adecvate. În conformitate cu legislația aplicabilă, am definit și folosim proceduri interne pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor personale.

Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri pentru prevenirea și/sau descoperirea breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate, a datelor afectate de astfel de incidente, pentru remedierea incidentelor de securitate, recuperarea datelor personale.

De asemenea, am implementat măsuri și proceduri pentru respectarea obligațiilor ce ne revin în temeiul legislației aplicabile în cazul producerii unui incident de securitate, inclusiv cu privire la obligațiile ce ne revin pentru notificarea autorității de supraveghere competente și notificarea și informarea dumneavoastră, după caz.

Traficul către pagina web www.zippo.ro este criptat SSL, asigurând astfel confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați. În cazul membrilor noștri, contractorilor, furnizorilor și colaboratorilor Lizar Logistics limităm și restricționăm accesul acestora la datele personale pe care le prelucrăm, la ceea ce este strict necesar, pe de o parte, iar pe de alta impunând obligații stricte de confidențialitate.

De asemenea, am implementat și derulăm o politică de instruire continuă a personalului nostru în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Transferăm datele dvs. personale în afara UE sau SEE?

Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țări în afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale.

Cum puteți controla datele dvs. personale? Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7, Alin. 3) – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de acces la date (Art. 15)– aveți dreptul de a solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale sau de a solicita copii ale acestor date;
 • Dreptul la rectificarea datelor (Art.16)– aveți dreptul de a rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (Art.17)– aveți dreptul de a obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (Art.18)– aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor (Art.20)– aveți dreptul de a primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de opoziție (Art.21)– aveți dreptul să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul de a depune plângere (Art.79)– puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat. Pentru aceasta, trebuie să contactați Lizar Logistics în scris, prin e-mail la office@zippo.ro

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la adresa de email office@zippo.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

Nu furnizați datele dvs. personale către Lizar Logistics prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate în cadrul acestei potitici

Denumirea Companiei: LIZAR LOGISTICS

CUI: 37768246

Adresa: Șos. Electronicii, nr. 3-5, Sector 2

URL:www.zippo.ro

indiferent de persoana sau compania care le-ar solicita în numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai Lizar Logistics pe care i-ați cunoscut în timpul vizitelor precedente. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate în cadrul politicii către orice fel de terț, în orice fel de scop (discounturi suplimentare, etc), nu cad în responsabilitatea Lizar Logistics, acesta din urmă neputând asigura securitatea acestora. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

Cine are responsabilitatea prelucrării datelor personale? Contact.

LIZAR LOGISTICS, persoană juridică română, cu sediul în: București, Șos. Electronicii, nr. 3-5, Sector 2, controlează prelucrarea datelor dvs. personale, fiind Operatorul de date al informațiilor colectate de la dvs. la noi.

Lizar Logistics poate fi contactat la office@zippo.ro sau la adresa poștală București, Șos. Electronicii, nr. 3-5, Sector 2, în legătură cu orice fel de întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta politică sau în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal.

Prezenta politică de prelucrare a datelor personale este în vigoare de la data de 28.02.2022. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actulizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web a Lizar Logistics www.zippo.ro.

Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în nici un fel drepturilor dvs menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dvs. în legătura cu datele dvs. personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțământul în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această pagină, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidentialitate sunt păstrate în arhiva Lizar Logistics pentru consultare.

Cap 8 – Politica de Cookie-uri
8.1. Politica privind Cookie-urile

Pentru a ne asigura că aplicațiile publicate în această pagină web funcționează corect folosim fișiere denumite cookie pe echipamentul dumneavoastră.

8.2. Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un fișier de dimensiune foarte mică pe care o pagină web îl salvează pe computerul sau pe echipamentul mobil când accesați pagina web. Cu ajutorul acestui fișier pagina web poate reține acțiunile și preferințele dumneavoastră (spre exemplu identificatorul sesiunii, limba selectată, dimensiunea fontului sau preferințele de vizualizare) pentru o anumită perioadă de timp pentru a nu fi dumneavoastră nevoit să le selectați din nou de fiecare dată când reveniți pe pagina web sau când navigați dintr-o secțiune în alta a paginii web. Cookie-urile nu vă pot identifica pe dumneavoastră ca persoană.

8.3. Cum folosim cookie?

Pagina noastră web folosește cookie-uri de două tipuri, cele care expiră o dată cu terminarea sesiunii de navigare pe pagina web și cele persistente care rezidă pe echipamentul dumneavoastră pentru o perioadă lungă de timp chiar și dacă opriți echipamentul. Acceptarea utilizării cookie-urilor nu este strict necesară pentru a putea vizualiza pagina web, dar vă asigură o experiență mai plăcută. Puteți șterge sau bloca cookie-urile, dar dacă faceți acest lucru anumite funcționalități ale acestei pagini web ar putea să nu mai funcționeze în felul în care au fost gândite. Informațiile din cookie-uri nu sunt folosite pentru a vă identifica personal, iar datele sunt în întregime sub controlul vostru. Cookie-urile nu sunt folosite în niciun alt scop care să nu fie menționat în cadrul acestei politici.

Cookie-urile pe care le folosim sunt următoarele:

Tipul de Cookie Descriere Durata de păstrare Setări
Cookie care permit navigarea pentru utilizatorii autentificați Aceste cookie-uri permit navigarea în cadrul aplicațiilor publicate în această pagină web fără a solicita utilizatorului să se autentifice succesiv de fiecare dată când accesează o altă aplicație. Aceste cookie-uri expiră o dată cu sesiunea de navigare Finalizare sesiune navigare Aceste cookie-uri sunt necesare pentru utilizarea aplicațiilor din cadrul paginii web
Cookie-uri care permit menținerea preferințelor dumneavoastră Aceste cookie-uri facilitează menținerea preferințelor dumneavoastră privind dimensiunea fontului, limba selectată, preferințe de vizualizare și alte opțiuni pe care le selectați în cadrul aplicațiilor 24 ore de la finalizarea sesiunii Puteți configura setările browser-ului pe care îl utilizați pentru a bloca aceste cookie-uri
Cookie-uri care permit îmbunătățirea performanței aplicațiilor din cadrul paginii web Aceste cookie-uri colectează informații privind modul în care utilizatorii utilizează aplicațiile publicate în cadrul paginii web. Informațiile sunt folosite pentru a îmbunătăți funcționarea și performanța aplicațiilor din cadrul paginii web Șase luni de la configurare sau actualizare Puteți configura setările browser-ului pe care îl utilizați pentru a bloca aceste cookie-uri
Cookie-uri de la terți Folosim cookie-uri de la terți pentru a urmări și a analiza nivelul de utilizare și volumul de trafic și de utilizatori pe pagina noastră web. Aceste informații sunt folosite în principal în scop statistic Doi ani de la inaugurarea configurației sau actualizării Puteți configura setările browser-ului pe care îl utilizați pentru a bloca aceste cookie-uri
8.4. Cum puteți controla cookie-urile?

Puteți controla sau șterge cookie-urile în funcție de preferințele dumneavoastră, pentru detalii puteți vizita: AboutCookies.org Puteți șterge toate cookie-urile care există deja pe echipamentul dumneavoastră și puteți configura aproape orice browser web să blocheze utilizarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați o pagină web, iar anumite servicii sau funcționalități ar putea să nu mai funcționeze.

8.5. Cum ne puteți contacta?

Puteți trimite orice fel de întrebări sau solicitări la: office@zippo.ro.

Denumirea Companiei: LIZAR LOGISTICS

CUI: 37768246

Adresa: București, Șos. Electronicii, nr. 3-5, Sector 2

URL:www.zippo.ro

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică din timp în timp. Toate modificările vor fi prezentate în această pagină și dacă modificările sunt semnificative le vom evidenția pentru a fi ușor identificabile. Vom păstra toate versiunile acestei politici de confidențialitate în arhivă pentru consultare. Versiunea curentă este valabilă din data: 25.05.2018
Cap. 9 – Responsabilități privind serviciile

LIZAR LOGISTICS nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin utilizarea informațiilor furnizate publicate pe site-ul www.zippo.ro.

Cap. 10 – Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

(1) Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:

 1. Sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
 2. Telecopiator (fax);
 3. Adresa de poștă electronică (e-mail).

(2) Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Cap. 11 – Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
 1. Imprimat neadresat;
 2. Imprimat adresat;
 3. Scrisoare tipizată;
 4. Publicitate tipărită cu bon de comandă;
 5. Catalog;
 6. Telefon cu intervenție umană;
 7. Telefon fără intervenție umană (automat de apel, audio text);
 8. Radio;
 9. Videofon (telefon cu imagine);
 10. Video text (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
 11. Poștă electronică (e-mail);
 12. Telecopiator (fax);
 13. Televiziune (teleshopping).
Cap. 12 – Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea cursurilor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și LIZAR LOGISTICS. În cazul unor eventuale conflicte între LIZAR LOGISTICS și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Cap. 13 – Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din achiziționarea de servicii descrise pe site-ul www.zippo.ro.